Rozpoczęliśmy przygotowania do serii projektów, które będziemy realizować w najbliższym czasie. Główne cele projektów:

  • wzrost świadomości ekologicznej młodych ludzi
  • podjęcie działań promujących ochronę przyrody, zachowań pro-ekologicznych oraz wolontariatu
    ekologicznego
  • promowanie dialogu międzykulturowego
  • wymiana doświadczeń między organizacjami uczestniczącymi w projekcie oraz jego uczestnikami,

Wszystkie kompetencje nabyte przez uczestników w trakcie projektu, będą dla nich początkiem niezwykłej przygody związanej z uczestnictwem w różnego rodzaju wolontariatach. Dodatkowo uczestnicy będą także bardziej świadomi otaczającego ich środowiska i będą znać metody w jaki sposób poprzez proste działania mogą o nie dbać. Uczestnicy projektu w perspektywie czasu swoimi działaniami będą oddziaływać na swoich rówieśników, społeczność lokalną oraz środowisko poprzez dzielenie się swoimi doświadczeniami oraz umiejętnościami nabytymi w trakcie trwania
projektu.

W projekcie uczestniczyć będzie 50 młodych osób z 5 krajów partnerskich – z Litwy, Grecji, Rumunii, Wielkiej Brytanii i z Polski. Głównym działaniem projektu będzie wymiana młodzieży, która odbędzie się w naszych polskich górach. W trakcie wymiany młodzież uczestniczyć będzie w burzach mózgów, dyskusjach panelowych, prezentacjach, debatach. Wszystkie zajęcia prowadzone będą zgodnie z zasadami edukacji nieformalnej,  które pozwolą uczestnikom na swobodne wypowiadanie swoich opinii, rozbudzą ich kreatywność, otwartość, nauczą szacunku dla odmiennego zdania oraz innych kultur.

We just started prepare a series of projects which we will implement in 2 months. Main goals of the projects are:

  • increase of ecological awareness of young people
  • undertaking activities promoting nature conservation, pro-ecological behavior and volunteering ecological
  • promoting intercultural dialogue
  • exchange of experience between organizations participating in the project and its participants,

The project will be attended by 50 young people from 5 partner countries – from Lithuania, Greece, Romania, Great Britain and Poland. The main activity of the project will be a youth exchange, which we will organize in our Polish mountains. During the exchange young people will participate in activities like: brainstorming, panel discussions, presentations and debates. All workshops during the project we will prepare and hold in according to the rules of non-formal education. It will allow participants to express their opinions, stimulate their creativity, openness and learn respect for other cultures.

If your organization wants to be our partner in this project please contact us – abyssofmindprojects@gmail.com 🙂