Erasmus+

Program Erasmus + to program Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014–2020.

Program Erasmus + ma na celu zwiększenie umiejętności i szans na zatrudnienie, a także unowocześnienie kształcenia, szkolenia i pracy z młodzieżą. Siedmioletni program będzie miał budżet 14,7 miliardów € ; jest to wzrost o 40% w porównaniu z obecnymi poziomami wydatków, co odzwierciedla zaangażowanie UE w inwestowanie w tych obszarach. Erasmus + zapewni możliwości ponad 4 milionom Europejczyków na naukę, szkolenie, zdobycie doświadczenia zawodowego i wolontariat za granicą.

Erasmus + będzie wspierać ponadnarodowe partnerstwa wśród instytucji i organizacji zajmujących się kształceniem, szkoleniem i młodzieżą w celu wspierania współpracy oraz łączenia światów edukacji i pracy w celu wyeliminowania różnic w umiejętnościach, z którymi mamy do czynienia w Europie.

Wesprze również krajowe wysiłki na rzecz moderacji systemów edukacji, szkolenia i młodzieży. W dziedzinie sportu wspierane będą projekty oddolne i wyzwania transgraniczne, takie jak walka z ustawianiem meczów, doping, przemoc i rasizm.

Program Erasmus + jest dostępny dla wielu krajów w Europie i poza nią.

Gdzie mogę znaleźć informacje?

Jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE, możesz uzyskać więcej informacji na temat programu Erasmus + w Narodowej Agencji Programu Erasmus + w swoim kraju, listę Narodowych Agencji można znaleźć tutaj.

 

POWER

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) to następca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów nowego programu.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadzi projekty wspierające m.in. mobilność kadry edukacji szkolnej, zagraniczne staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych, mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego. W ramach Programu PO WER realizowane są również projekty „Ponadnarodowa mobilność uczniów” oraz „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”.

PO WER, na realizację którego przeznaczono blisko 5 mld euro, czyli 32 procent wszystkich środków Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmuje 5 osi priorytetowych: osoby młode na rynku pracy (oś I); efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (oś II); szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju (oś III); innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa (oś IV); pomoc techniczna (oś V).

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji poprowadzi projekty wspierające m.in. mobilność kadry edukacji szkolnej, zagraniczne staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych, mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego.

Środki z EFS wyko­rzy­sty­wane będą w ramach kra­jo­wego pro­gramu PO WER oraz w ramach 16 regio­nal­nych pro­gra­mów ope­ra­cyj­nych przez następne sześć lat, czyli do roku 2020. Pro­jekty PO WER zre­ali­zują m.in. powia­towe urzędy prace, nie­pu­bliczne agen­cje zatrud­nie­nia, wybrane mini­ster­stwa, jed­nostki samo­rządu tery­to­rial­nego.

Więcej informacji znaleźć można tutaj.