Projekt „CULTURES AROUND THE EUROPE” nr. 2019-1-PL01-KA105-064044 finansowany ze środków programu Erasmus+

 

Partnerzy projektu:

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Harghita – Rumunia

EUPHORIA – Grecja

Omne Trium Perfectum – Chorwacja

Daty wymiany młodzieży:

11-20.08.2019, Murzasichle, Polska

 

Głównymi celami naszego projektu były
– integracja międzykulturowa młodzieży poprzez poznanie kultury, sztuki, tradycji i historii innych krajów europejskich,
– przełamanie stereotypów, które zakorzenione są w kulturze oraz odkrycie przed uczestnikami projektu podobieństw wśród
krajów Unii Europejskiej,
– stworzenie dla młodych ludzi płaszczyzny, na której mogą rozwijać swoje umiejętności oraz zdobywać nowe doświadczenia,
– rozwój osobisty uczestników projektu, poprzez zaangażowanie na każdym etapie realizacji projektu,
– zbudowanie nowej sieci partnerstw pomiędzy organizacjami uczestniczącymi w projekcie, opierającej się na aktywnym działaniu młodzieży zaangażowanej w projekt,
– promocja programu Erasmus+ wśród młodych ludzi oraz przekazanie szerokiemu gronu informacji o możliwościach jakie daje aktywne uczestnictwo w programie,
– stworzenie edukacyjnej gry planszowej, która zawierać będzie ciekawostki o każdym z krajów uczestniczących w wymianie.
 

 

Projekt, który zrealizowaliśmy stanowił bezpośrednią odpowiedź na potrzeby naszej nowo powstałej organizacji. Członkami naszej Fundacji są osoby, które posiadają doświadczenie zarówno na płaszczyźnie różnego rodzaju projektów lokalnych jak i międzynarodowych, które aktywnie uczestniczą (bądź uczestniczyły) w programie Erasmus+.
Projekt był dla nas nie tylko okazją do realizacji planów, które od dłuższego czasu chodziły nam po głowie ale także pozwoli na zaangażowanie nowych członków oraz wdrożenie ich w działania. Osoby zaangażowane w tworzenie projektu są członkami nie tyko naszej organizacji ale także członkami naszych organizacji partnerskich. Pomysł na realizację tego rodzaju działania powstał w naszych głowach w trakcie wymiany młodzieży, w której mieliśmy okazję uczestniczyć w zeszłym roku. To wtedy w trakcie podsumowania wymiany zaczęliśmy planować zarys projektu, który chcielibyśmy wspólnie zrealizować. Projekt bezpośrednio łączył się z naszymi pasjami jakimi są szeroko pojęta kultura oraz sztuka. Realizując nasz projekt chcieliśmy także otworzyć młodych ludzi na społeczność europejską, przełamać ich strach przed tym co obce oraz nauczyć tolerancji i wspólnie znaleźć drogę do integracji i zacieśnienia współpracy pomiędzy poszczególnymi krajami europejskimi. Wierzymy, że najlepszą drogą do osiągnięcia wspólnych celów jest zrozumienie, dlatego też chcieliśmy z naszymi ideami dotrzeć do jak największej liczby osób, a nie ma ku temu lepszego rozwiązania jak działanie dzięki, któremu to sami uczestnicy będą powoli odkrywać jak dużo wspólnych cech mają i jak wiele mogą razem osiągnąć.

 

Głównym tematem naszego projektu była kultura i jej wpływ na nasze społeczeństwa i to właśnie poprzez działania kulturowe realizowaliśmy nasze cele. W trakcie projektu nie skupialiśmy się tylko na „tradycyjnych” aspektach kulturowych ale poruszyliśmy także takie istotne w kontekście dzisiejszych czasów zagadnienia jak np. kultura masowa, jej wpływ czy też zanikanie tradycji na rzecz uniwersalnych zwyczajów.W realizacji naszego projektu wzięło udział 32 uczestników z czterech krajów: Polski, Rumunii, Grecji i Chorwacji. Połowę z nich stanowiły osoby z mniejszymi szansami, spowodowanymi trudnościami społecznymi, geograficznymi i ekonomicznymi. Działania w ramach projektu podzielone były na cztery etapy – przygotowania, realizacji, upowszechniania rezultatów oraz podsumowania. Za etap przygotowań odpowiedzialni byli liderzy grup, którzy koordynowali działania uczestników. W jego ramach organizowane były spotkania grup narodowych, w trakcie których uczestnicy przygotowywali zajęcia i materiały konieczne do realizacji projektu. Liderzy dbali o to, aby zadania były równo podzielone, a każdy z uczestników – zaangażowany w prace przygotowawcze. Przedstawiciele organizacji wysyłającej brali także udział w spotkaniach, przedstawiając prezentacje dotyczące programu Erasmus+, kwestie transportu, bezpieczeństwa i organizacji wymiany, a także najważniejsze informacje kulturowe dotyczące pozostałych krajów biorących udział w projekcie.

 

 

Etap realizacji był prowadzony przy wspólnym zaangażowaniu wszystkich stron zainteresowanych – uczestników, liderów, koordynatora projektu, organizacji wysyłających i przyjmującej. Podczas wymiany przeprowadzonej w Murzasichlu, każdy z uczestników miał okazję zaangażować się w realizację wcześniej przygotowanych planów. Aktywny profil zajęć sprawiał, że każda z osób uczestniczących w nich miała okazję poza przyswajaniem wiedzy i umiejętności, angażować się także we współtworzenie atmosfery projektu i przekazywać innym swoje przemyślenia. Liderzy dbali o atmosferę w grupach narodowych i integrację pomiędzy nimi, prowadzili zajęcia, a także ściśle współpracowali zarówno z uczestnikami, jak i koordynatorem, aby jak najlepiej dostosować plan działań do potrzeb wszystkich zaangażowanych stron. Nad całością czuwał koordynator wymiany, którego zadaniem było zapewnienie zabezpieczenia organizacyjnego i logistycznego, a także dbanie o sprawne przeprowadzenie merytorycznego i dydaktycznego programu działań. Na etapie upowszechniania każda z grup narodowych przeprowadzała w swoim kraju spotkania dla rówieśników uczestników, przedstawicieli lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych. Dodatkowo na profilach na Facebooku i stronach internetowych organizacji partnerskich umieszczone zostały relacje i podsumowania działań.

 

Poza dotarciem do jak najszerszego grona odbiorców z rezultatami bieżącego projektu, mieliśmy także nadzieję na rozbudzenie w ten sposób większego zainteresowania programem Erasmus+ wśród organizacji o podobnym profilu działalności.
Wszystkie działania zostały następnie podsumowane w ramach grup narodowych, a także organizacji partnerskich. Osobami odpowiedzialnymi byli liderzy grup i koordynator projektu. W ramach podsumowania przeprowadzona została wideokonferencja, poprzedzona wymianą mailową.

 

 

Tradycyjne teńce ludowe z Transylwanii

 

 

Project „CULTURES AROUND THE EUROPE” NO. 2019-1-PL01-KA105-064044 funded under Erasmus+ Programme.

 

The partners of our project:

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Harghita – Romania

EUPHORIA – Greece

Omne Trium Perfectum – Croatia

Dates of the Youth Exchange:

11-20.08.2019, Murzasichle, Poland

 

The main goals of our project were:
– intercultural integration of young people through learning about the culture, art, tradition and history of other European countries,
– breaking stereotypes that are rooted in culture and discovering similarities among the participants of the project
European Union countries}
– creating a place for young people on which they can develop their skills and gain new experiences
life and professional by organizing, coordinating and summarizing the independently carried out project under
Erasmus + program,
– building a new network of partnerships between organizations participating in the project, based on an active one
action of young people involved in the project,
– promoting the Erasmus + program among young people and providing a wide range of information on what opportunities
gives active participation in the program,
– creating an board game that will contain interesting facts about each of the countries participating in the exchange.

 

The project we implemented was a direct response to the needs of our newly created organization. Members of our Foundation are people who have experience at the level of various types of local and international projects, who actively participate (or have participated) in the Erasmus + program.
The project was not only an opportunity for us to implement plans that have been in our minds for a long time, but also to involve new members and implement them in activities. People involved in creating the project are members not only of our organization but also members of our partner organizations. The idea to implement this type of action arose in our heads during the youth exchange, in which we had the opportunity to participate last year. It was then during the summary of the exchange that we began to plan the outline of the project that we would like to implement together. The project was directly connected to our passions which are broadly understood culture and art. In carrying out our project, we also wanted to open young people to the European community, overcome their fear of what is foreign, teach tolerance and together find a way to integrate and strengthen cooperation between individual European countries. The main theme of our project was culture and its impact on our societies, and it was through cultural activities that we realized our goals. During the project, we did not focus only on „traditional” cultural aspects, but also touched upon such important issues in the context of today’s times as mass culture, its influence or disappearance of traditions in favor of universal customs.

 

Thirty two participants from four countries: Poland, Romania, Greece and Croatia took part in the implementation of our project. Half of them were people with fewer opportunities caused by social, geographical and economic difficulties. Project activities were divided into four stages – preparation, implementation, dissemination of results and summary.
Group leaders who coordinated the participants’ activities were responsible for the preparation stage. As part of it, meetings of national groups were organized, during which participants prepared classes and materials necessary for the implementation of the project. The leaders made sure that the tasks were equally divided and each participant involved in the preparatory work. Representatives of the sending organization also participated in the meetings, presenting presentations on the Erasmus + program, transport issues, security and exchange organization, as well as the most important cultural information about other countries participating in the project.

 

At the same time, representatives of the organizations participating in the project were in constant contact in order to determine the details of the organization, transport, accommodation and logistics and material protection of the project implementation.
The implementation phase was carried out with the joint involvement of all interested parties – participants, leaders, project coordinator, sending and receiving organizations. During the exchange carried out in Murzasichle, each participant had the opportunity to get involved in the implementation of previously prepared plans. The active profile of the classes meant that each of the participants had the opportunity, apart from acquiring knowledge and skills, to engage also in co-creating the atmosphere of the project and pass on their thoughts to others. The leaders took care of the atmosphere in the national groups and integration between them, conducted classes, and cooperated closely with both participants and the coordinator to best adapt the action plan to the needs of all parties involved. The whole was supervised by the exchange coordinator, whose task was to provide organizational and logistic security, as well as to ensure efficient conduct of the substantive and didactic program of activities.

 

At the dissemination stage, each national group held meetings in its country for peers of participants, representatives of local institutions and non-governmental organizations. Additionally, reports and activity summaries have been placed on Facebook profiles and websites of partner organizations. In addition to reaching the widest possible audience with the results of the current project, we also hoped to arouse greater interest in the Erasmus + program among organizations with a similar profile of activity.
All activities were then summarized within national groups as well as partner organizations. The leaders were the group leaders and the project coordinator. As a summary, a video conference was conducted, preceded by an email exchange.