Projekt „Multicultural Europe is the key” nr. 2020-1-PL01-KA105-078163 finansowany ze środków programu Erasmus+

Partnerzy projektu:

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Harghita – Rumunia

EUPHORIA – Grecja

VSI INOVACIJU BIURAS – Litwa

Daty wymiany młodzieży:

27.07 -03.08.2020, Murzasichle, Polska

Głównym tematem naszego projektu była kultura i jej wpływ na nasze społeczeństwa. A poprzez działania kulturalne osiągnęliśmy nasze cele. W trakcie projektu skupiliśmy się nie tylko na „tradycyjnych” aspektach kulturowych, ale poruszyliśmy również takie kwestie, jak kultura masowa, jej wpływ czy zanik tradycji na rzecz uniwersalnych zwyczajów w kontekście dzisiejszych czasów. Podejmując wiele tematów, mieliśmy nadzieję wywrzeć jak największy wpływ na uczestników, a tym samym także na długofalowy wpływ na integrację między różnymi krajami Europy.
Głównym działaniem, które zrealizowaliśmy w ramach projektu była wymiana młodzieży w Murzasichlu w dniach 27.07 – 03.08.2020. W wymianie wzięło udział 40 młodych ludzi z Polski, Litwy, Grecji i Rumunii w wieku 18-30 lat, w tym dorośli liderzy.

Cele projektu:
– integracja międzykulturowa młodzieży poprzez poznanie kultury, sztuki, tradycji i historii innych krajów europejskich,
– przełamanie stereotypów, które zakorzenione są w kulturze oraz odkrycie przed uczestnikami projektu podobieństw
wśród krajów Unii Europejskiej,
– wskazanie wspólnych dróg rozwoju oraz sposobów integracji krajów uczestniczących w projekcie,
– stworzenie dla młodych ludzi płaszczyzny, na której mogą rozwijać swoje umiejętności oraz zdobywać nowe doświadczenia życiowe i zawodowe poprzez organizację, koordynację i podsumowanie samodzielnie przeprowadzonego projektu w ramach programu Erasmus+,
– rozwój osobisty uczestników projektu, poprzez zaangażowanie na każdym etapie realizacji projektu,
– zbudowanie nowej sieci partnerstw pomiędzy organizacjami uczestniczącymi w projekcie, opierającej się na aktywnym działaniu młodzieży zaangażowanej w projekt,
– promocja programu Erasmus+ wśród młodych ludzi oraz przekazanie szerokiemu gronu informacji o możliwościach jakie daje aktywne uczestnictwo w programie,
– stworzenie edukacyjnej gry planszowej, która zawierać będzie ciekawostki o każdym z krajów uczestniczących w wymianie,
– nagranie wideo-relacji z przeprowadzonej w trakcie wymiany wystawy kulturowej dla lokalnej społeczności oraz relacji wideo z działań w trakcie wymiany młodzieży,
– przygotowanie krótkich filmów dotyczących wpływu kontaktu między różnymi kulturami i współpracy międzynarodowej
na rozwój Europy i tworzenie nowych inicjatyw odpowiadających na wyzwania, przed którymi staje świat.

Poprzez uczestnictwo w projekcie mieliśmy możliwość rozwoju horyzontów kulturowych, intelektualnych, a także kompetencji społecznych i osobistych. Poprzez aktywne formy pracy budujące zaangażowanie młodzież poczuła się współodpowiedzialna nie tylko za rezultaty projektu, ale także wrażenia i doświadczenia, jakie wszyscy wynieśli z udziału w wymianie. Dzięki temu – poprzez szeroki wachlarz zastosowanych narzędzi charakterystycznych dla edukacji nieformalnej, uczestnicy podnieśli swoje kompetencje w wielu obszarach ale przede wszystkim w
porozumiewaniu się w języku obcym – był on naszym głównym językiem w trakcie wymiany. Każdy z uczestników miał okazję podnieść swoje kompetencje językowe zarówno w trakcie zajęć jak i prywatnych rozmów z rówieśnikami.

Zapraszamy na naszego Fanpage’a na Facebooku oraz Instagrama gdzie znaleźć można relacje z realizowanej przez nas wymiany młodzieży.

Rezultaty projektu:

  • Gra Planszowa „Milticultural Europe is a Key” stworzona przez uczestników projektu (wersja do samodzielnego wydruku) PDF
  • Film z wymiany LINK1 i LINK2
  • Broszura o kulturach europejskich PDF
  • Artykuł podsumowujący projekt LINK

The main theme of our project was culture and its impact on our societies. And through cultural activities, we achieved our goals. During the project, we focused not only on the „traditional” cultural aspects, but also raised issues such as mass culture, its influence or the disappearance of tradition in favor of universal customs in the context of today. By addressing many topics, we hoped to have the greatest possible impact on the participants, and thus also have a long-term impact on integration between the various European countries. The main activity that we implemented as part of the project was the youth exchange in Murzasichle on 27.07 – 03.08.2020. 40 young people aged 18-30 from Poland, Lithuania, Greece and Romania, including adult leaders, participated in the exchange.

The main goals of the project:
– intercultural integration of young people through learning about the culture, art, tradition and history of other European countries,
– overcoming stereotypes rooted in culture and discovering similarities among the European Union countries,
– indication of common development paths and ways of integrating the participating countries,
– creating a platform for young people on which they can develop their skills and gain new life and professional experiences by organizing, coordinating and summarizing an independently carried out project under the Erasmus + program,
– personal development of project participants, through involvement at every stage of project implementation,
– building a new network of partnerships between the organizations participating in the project, based on the active action of the youth involved in the project,
– promotion of the Erasmus + program among young people and providing a wide range of information about the possibilities offered by active participation in the program,
– creating an educational board game that will contain interesting facts about each of the countries participating in the exchange,
– video recording of the cultural exhibition for the local community carried out during the exchange and video coverage of activities during the youth exchange,
– preparing short films about the impact of contact between different cultures and international cooperation on the development of Europe and creating new initiatives responding to the challenges facing the world.

By participating in the project, we had the opportunity to develop cultural and intellectual horizons, as well as social and personal competences. Through active forms of work that build commitment, the young people felt co-responsible not only for the results of the project, but also for the impressions and experiences they had from participating in the exchange. Thanks to this – through a wide range of applied tools characteristic of informal education, participants improved their competences in many areas, but above all in
communication in a foreign language – it was our main language during the exchange. Each of the participants had the opportunity to improve their language skills both during classes and private conversations with their peers.

We invite you to our Fanpage on Facebook and Instagram where you can find reports from the youth exchange we carry out.

Project results:

  • Board game „Milticultural Europe is a Key” created by project participants (printable version) PDF
  • Video of the exchange of LINK1 and LINK2
  • Brochure about European cultures PDF
  • An article summarizing the project LINK

GALLERY OF YOUTH EXCHANGE