Nasi pracownicy mają wieloletnie doświadczenie w organizacji projektów Erasmus + m.in .:

– Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET),

Organizujemy staże i projekty stażym konferencji i seminariów dla uczniów i nauczycieli, którzy mogą zdobyć nowe umiejętności zawodowe.

– Wymiany młodzieżowe (YE).

Nasze projekty pomagają młodym ludziom nawiązać nowe międzynarodowe przyjaźnie i dorastać ze świadomością wartości UE.


Nasze projekty:

.

Projekt Erasmus+ „Przez multikulturalność do integracji europejskiej” nr 2022-3-PL01-KA152-YOU-000102907

Realizacja projektu jest inicjatywą wolontariuszy naszej Fundacji. W trakcie podsumowania działań i planowania przyszłych inicjatyw stwierdziliśmy, że jednym z priorytetów powinno być przeprowadzenie kolejnego projektu pozwalającego większej ilości osób na zdobycie wiedzy i kompetencji związanych z edukacją międzykulturową. Głównym celem projektu będą: integracja młodzieży poprzez poznanie kultury, sztuki, tradycji i historii innych krajów europejskich oraz przełamanie stereotypów, które zakorzenione są w kulturze oraz odkrycie przed uczestnikami projektu podobieństw wśród krajów Unii Europejskiej.


Projekt Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży „Polsko-Ukraiński młodzieżowy dialog kulturowy” nr UKR/2021/W/0180

Projekt stworzony został przez młodzież z naszej Fundacji oraz Center for Educational Initiatives z Ukrainy. Głównym działaniem była wymiana młodzieży, która odbyła się w Poroninie. Z każdego kraju w wymianie uczestniczyło  20 osób (19 uczestników + 1 lider młodzieży). Głównym celem projektu była edukacja międzykulturowa – wzajemne poznawanie i odkrywanie naszych kultur – poprzez tworzenie filmów. Uczestnicy
mieli okazję zapoznać się z kulturą, historią i wspólnymi mianownikami każdego z krajów, przełamać krzywdzące stereotypy, a także nawiązać międzynarodowe przyjaźnie.


Projekt Erasmus+ „Multicultural Europe is the key” nr 2020-1-PL01-KA105-078163

Głównym tematem naszego projektu jest kultura i jej wpływ na nasze społeczeństwa i to właśnie poprzez działania kulturowe będziemy realizować nasze cele. W trakcie projektu nie skupimy się tylko na „tradycyjnych” aspektach kulturowych ale poruszymy także takie istotne w kontekście dzisiejszych czasów zagadnienia jak np. kultura masowa, jej wpływ czy też zanikanie tradycji na rzecz uniwersalnych zwyczajów. Dzięki poruszeniu wielu tematów mamy nadzieję w jak największym stopniu wpłynąć na uczestników, a co za tym idzie w długofalowej perspektywie wpłynąć także na integrację między różnymi krajami w Europie.


Projekt Erasmus+ „Cultures around the Europe” nr 2019-1-PL01-KA105-064044

Projekt bezpośrednio związany z naszymi pasjami, którymi są szeroko pojęta kultura i sztuka. Realizując nasz projekt otworzyliśmy młodych ludzi z różnych środowisk na społeczność europejską, przezwyciężyliśmy lęk przed obcymi i nauczyliśmy się tolerancji. Dodatkowo realizacja projektu pozwoliła nam wspólnie znaleźć sposób na integrację i wzmocnienie współpracy między poszczególnymi krajami europejskimi.


Projekt „MEDIART – Visual art & new media”

“MEDIART – Visual art & new media” projekt skierowany był do młodzieży w wieku od 18 do 30 lat, która poprzez nieformalne uczenie się miała możliwość nawiązania międzynarodowych znajomości z rówieśnikami z różnych krajów. Projekt promował wartości przynależności do świadomego, tolerancyjnego, odpowiedzialnego i przejrzystego społeczeństwa europejskiego, projektów i programów UE oraz wprowadził pozytywne zmiany poprzez naukę krytycznego oraz kreatywnego myślenia.


Projekt Erasmus+ „Make it a game for the refugees”

Projekt koncentrował się na kryzysie humanitarnym, który dotknął Europę w ostatnich latach, z początkiem bezprecedensowego napływu imigrantów i uchodźców. W ich nowym domu w Europie edukacja będzie odgrywać kluczową rolę, aby umożliwić im odpowiednie dostosowanie, łatwiejsze znalezienie nowych miejsc pracy i kontakt z mieszkańcami, aby mogli czuć się bezpiecznie i uniknąć marginalizacji.


Projekt Erasmus+ „SAY – Street Activism Youth” – Karlovac

Głównym tematem wymiany młodzieży była rewitalizacja przestrzeni publicznych poprzez różnego rodzaju instalacje artystyczne. W ramach naszych warsztatów i działań omawialiśmy wiele ważnych tematów związanych z tolerancją, prawami człowieka, a także integracją społeczną i pracą z młodzieżą o mniejszych szansach.


Nowy projekt: „Ecology – create a better future!”

W projekcie weźmie udział 50 młodych ludzi z 5 krajów partnerskich – z Litwy, Grecji, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Polski. Główną działalnością projektu będzie wymiana młodzieży, którą zorganizujemy w naszych polskich górach. Podczas wymiany młodzi ludzie będą uczestniczyć w takich działaniach jak: burza mózgów, dyskusje panelowe, prezentacje i debaty.


Spotkania z woluntariuszami w Zakopanem

Spotkania z wolontariuszami, które odbywały się w ramach projektu organizowanego przez naszą Fundację. Głównym celem projektu była wymiana doświadczeń i wiedzy między wolontariuszami z różnych organizacji pozarządowych pracujących z młodymi ludźmi. Nasze działania miały na celu poprawę jakości pracy w organizacjach pozarządowych w Polsce.


Nowy projekt: „Our first steps to enterpreneurship – let’s make it together!”

Realizacja celów projektu pozwoli nam zapewnić uczestnikom wiedzę na temat prowadzenia własnego biznesu i zdobyć praktyczne doświadczenia, które będą mogli wykorzystać w przyszłości. Podczas wymiany młodzieży uczestnicy wezmą udział w wielu działaniach, w tym: ankietach ulicznych wśród społeczności lokalnych, biorą udział w grach miejskich, wieczorach narodowych, warsztatach.