Projekt „Przez multikulturalność do integracji europejskiej” NR. 2022-3-PL01-KA152-YOU-000102907 finansowany ze środków programu Erasmus+

Realizacja projektu jest inicjatywą wolontariuszy naszej Fundacji. W trakcie podsumowania działań i planowania przyszłych inicjatyw stwierdzili oni, że jednym z priorytetów powinno być przeprowadzenie kolejnego projektu pozwalającego większej ilości osób na zdobycie wiedzy i kompetencji związanych z edukacją międzykulturową. Bazując na naszych doświadczeniach wyniesionych z realizacji poprzednich działań, uznaliśmy, że najistotniejsze cele jakie chcemy postawić przed sobą w ramach działań projektowych to:

 • integracja międzykulturowa młodzieży poprzez poznanie kultury, sztuki, tradycji i historii innych krajów europejskich,
 • przełamanie stereotypów, które zakorzenione są w kulturze oraz odkrycie przed uczestnikami projektu podobieństw wśród krajów Unii Europejskiej,
 • wskazanie wspólnych dróg rozwoju oraz sposobów integracji krajów uczestniczących w projekcie,
 • stworzenie dla młodych ludzi płaszczyzny, na której mogą rozwijać swoje umiejętności oraz zdobywać nowe doświadczenia życiowe i zawodowe poprzez organizację, koordynację i podsumowanie samodzielnie przeprowadzonego projektu w ramach programu Erasmus+,
 • rozwój osobisty uczestników projektu, poprzez zaangażowanie na każdym etapie realizacji projektu,
 • zbudowanie nowej sieci partnerstw pomiędzy organizacjami uczestniczącymi w projekcie, opierającej się na aktywnym działaniu młodzieży zaangażowanej w projekt,
 • promocja programu Erasmus+ wśród młodych ludzi oraz przekazanie szerokiemu gronu informacji o możliwościach jakie daje aktywne uczestnictwo w programie,
 • stworzenie edukacyjnej gry planszowej, która zawierać będzie ciekawostki o każdym z krajów uczestniczących w wymianie,
 • nagranie wideo-relacji z przeprowadzonej w trakcie wymiany wystawy kulturowej dla lokalnej społeczności oraz relacji wideo z działań w trakcie wymiany młodzieży,
 • nagranie filmów pokazujących kultury obu krajów biorących udział w wymianie oraz tolerancji
 • przygotowanie krótkich filmów dotyczących wpływu kontaktu między różnymi kulturami i współpracy międzynarodowej na rozwój Europy i tworzenie nowych inicjatyw odpowiadających na wyzwania, przed którymi staje świat.

Postaramy się, aby udział w projekcie stanowił dla uczestników okazję do możliwie szerokiego rozwoju horyzontów intelektualnych, kompetencji społecznych i osobistych. Chcemy, aby poprzez aktywne formy pracy budujące zaangażowanie młodzież poczuła się współodpowiedzialna nie tylko za rezultaty projektu, ale także wrażenia i doświadczenia, jakie wszyscy wyniosą z udziału w wymianie.

Głównym działaniem jest wymiana młodzieży, w wzięły udział 44 osoby w wieku 18-30 lat, w tym czterej pełnoletni liderzy grup. Harmonogram naszych działań został zaplanowany w taki sposób aby każdy z uczestników naszego projektu miał istotny wpływ na podejmowanie aktywności oraz wyniósł dla siebie jak najwięcej wiedzy, doświadczenia i umiejętności.

W działania została zaangażowana młodzież z mniejszymi szansami, które wynikają np. z miejsca zamieszkania – małe miejscowości oddalone od dużych miast. Zróżnicowanie grupy pozwoliło nam uwypuklić proce uczenia się uczestników, którzy poprzez wymianę doświadczeń oraz wiedzy poszerzyli swoje horyzonty myślowe i potrafią spojrzeć na te same rzeczy z różnej perspektywy.