Głównymi celami projektu są:

 •  Nawiązanie dialogu międzykulturowego między młodzieżą z Grecji, Litwy, Włoch i Polski,
 •  Zaszczepienie w uczestnikach projektu idei przedsiębiorczości,
 •  Zmotywowanie uczestników oraz przekazanie im „narzędzi” dzięki, którym będą mogli rozpocząć własną działalność gospodarczą,
 •  Podniesienie poziomu wiedzy uczestników dotyczącej prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • Wymiana doświadczeń między młodzieżą z Grecji, Litwy, Włoch i Polski,
 • Budowanie współpracy międzynarodowej między Grecją, Litwą, Włochami i Polską,
 • Zdobycie praktycznych doświadczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • Przeprowadzenie spotkań z ekspertami, którzy opowiedzą uczestnikom o swoich doświadczeniach związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
 • Wprowadzenie uczestników w tajniki pisania dobrego biznes planu,
 • Podniesienie kompetencji językowych uczestników – umiejętności komunikacji zarówno w mowie jak i w piśmie.

Realizacja celów projektu pozwoli nam na przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz praktycznych doświadczeń, które będą mogli wykorzystać w przyszłości. Wszystkie zajęcia w trakcie projektu prowadzone są zgodnie z zasadami edukacji nieformalnej i poza formalnej. Zastosowanie tego rodzaju form pracy dodatkowo sprzyja rozwojowi osobistemu uczestników projektu. W ramach wymiany uczestnicy biorą udział w wielu aktywnościach m.in. przeprowadzą sondy uliczne wśród lokalnych społeczności, biorą udział w grach miejskich, wieczorach narodowych, zajęciach warsztatowych etc. Dzięki tym działaniom mamy nadzieję nauczyć młodzież postawy przedsiębiorczej, otwartości na inne kultury, ciekawości świata, podejmowania autorefleksji, wypowiadania się na forum grupy oraz w znacznym stopniu podnieść umiejętności posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie.

W projekcie uczestniczyć będą 32 osoby 4 5 krajów partnerskich – z Grecji, Litwy, Włoch i Polski. Głównym działaniem projektu będzie wymiana młodzieży, która odbędzie się w naszych polskich górach. W trakcie wymiany młodzież uczestniczyć będzie w burzach mózgów, dyskusjach panelowych, prezentacjach, debatach. Wszystkie zajęcia prowadzone będą zgodnie z zasadami edukacji nieformalnej,  które pozwolą uczestnikom na swobodne wypowiadanie swoich opinii, rozbudzą ich kreatywność, otwartość, nauczą szacunku dla odmiennego zdania oraz innych kultur.

The main objectives of the project are:

 • Create a space for intercultural dialogue between youth from Greece, Lithuania, Italy and Poland,
 • Entrusting the idea of ​​entrepreneurship to participants in the project,
 • Motivating participants and giving them „tools” thanks to which they will be able to start their own business,
 • Increasing the level of knowledge of participants about running their own business,
 • Exchange of experiences between youth from Greece, Lithuania, Italy and Poland,
 • Building international cooperation between Greece, Lithuania, Italy and Poland,
 • Gaining practical experience related to running a business,
 • Organize meetings with experts who will tell participants about their experience with their own business,
 • Introducing participants to the secrets of writing a good business plan,
 • Improving the language competence of participants – communication skills in speech and writing.

The implementation of the project objectives will allow us to provide participants with knowledge about running their own business and practical experience that they will be able to use in the future. During the youth exchange, participants take part in many activities including: street surveys among local communities, take part in city games, national evenings, workshops etc. Thanks to these activities, we hope to teach young people an entrepreneurial attitude, openness to other cultures, curiosity of the world, making self-reflection, expressing opinions on the group forum and improve their language skills.

The project will be attended by 32 young people from 4 partner countries – from Greece, Lithuania, Italy and Poland. The main activity of the project will be a youth exchange, which we will organize in our Polish mountains. During the exchange young people will participate in activities like: brainstorming, panel discussions, presentations and debates. All workshops during the project we will prepare and hold in according to the rules of non-formal education. It will allow participants to express their opinions, stimulate their creativity, openness and learn respect for other cultures.

If your organization wants to be our partner in this project please contact us – abyssofmindprojects@gmail.com 🙂