Spotkania z wolontariuszami, które odbywały się w ramach projektu organizowanego przez naszą Fundację. Głównym celem projektu była wymiana doświadczeń i wiedzy między wolontariuszami z różnych organizacji pozarządowych pracujących z młodymi ludźmi. Nasze działania miały na celu poprawę jakości pracy w organizacjach pozarządowych w Polsce. W trakcie spotkań odbyły się:

  • dyskusje tematyczne i burze mózgów – uczestnicy podzieleni na małe mieszane grupy wymieniali się swoimi doświadczeniami dotyczącymi pracy z młodzieżą w ramach projektów, które realizują. Każda z grup stworzyła także plakat, na którym przedstawiła swoje metody pracy z młodymi ludźmi;
  • gry i zabawy integracyjne;
  • prezentacje przygotowane przez uczestników – uczestnicy przed spotkaniem przygotowali prezentacje na temat swoich organizacji. Prezentacje zawierały opis celów działalności każdej z organizacji, opis metod pracy z wolontariuszami oraz opis aktualnie realizowanych projektów.

Wszystkie zajęcia w trakcie spotkań prowadzone były zgodnie z zasadami nauki nieformalnej w formie warsztatowej.

Kolejne spotkania odbywały się w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Olsztynie oraz Gdańsku.

Meetings with volunteers that were held as part of a project organized by our Foundation. The main goal of the project was to exchange experiences and knowledge between volunteers from various NGOs working with young people. Our activities were aimed at improving the quality of work in non-governmental organizations in Poland. During the meetings:

     

  • thematic discussions and brainstorming – participants divided into small mixed groups exchanged their experiences of working with young people as part of the projects they implement. Each group also created a poster presenting their methods of working with young people;
  •  

  • integration games;
  •  

  • presentations prepared by participants – participants prepared presentations about their organizations before the meeting. The presentations contained a description of the goals of each organization’s activities, a description of the methods of working with volunteers and a description of currently implemented projects.

All workshops during the meetings were conducted in accordance with the principles of informal learning in the form of a workshop.
Further meetings were held in Warsaw, Krakow, Poznań, Olsztyn and Gdańsk.