Projekt „Multicultural Europe is the key” nr. 2020-1-PL01-KA105-078163 finansowany ze środków programu Erasmus+

 

Partnerzy projektu:

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Harghita – Rumunia

EUPHORIA – Grecja

VSI INOVACIJU BIURAS – Litwa

Daty wymiany młodzieży:

2-9.08.2020, Murzasichle, Polska

Głównym tematem naszego projektu jest kultura i jej wpływ na nasze społeczeństwa i to właśnie poprzez działania kulturowe będziemy realizować nasze cele. W trakcie projektu nie skupimy się tylko na „tradycyjnych” aspektach kulturowych ale poruszymy także takie istotne w kontekście dzisiejszych czasów zagadnienia jak np. kultura masowa, jej wpływ czy też zanikanie tradycji na rzecz uniwersalnych zwyczajów. Dzięki poruszeniu wielu tematów mamy nadzieję w jak największym stopniu wpłynąć na uczestników, a co za tym idzie w długofalowej perspektywie wpłynąć także na integrację między różnymi krajami w Europie.
Głównym działaniem, jakie planujemy podjąć jest wymiana młodzieży w Murzasichlu w terminie 2-9.08.2020 roku. Weźmie w niej udział 40 młodych osób z Polski, Litwy, Grecji i Rumunii w wieku 18-30 lat, w tym pełnoletni liderzy.

Cele projektu:
– integracja międzykulturowa młodzieży poprzez poznanie kultury, sztuki, tradycji i historii innych krajów europejskich,
– przełamanie stereotypów, które zakorzenione są w kulturze oraz odkrycie przed uczestnikami projektu podobieństw wśród krajów Unii Europejskiej,
– wskazanie wspólnych dróg rozwoju oraz sposobów integracji krajów uczestniczących w projekcie,
– stworzenie dla młodych ludzi płaszczyzny, na której mogą rozwijać swoje umiejętności oraz zdobywać nowe doświadczenia życiowe i zawodowe poprzez organizację, koordynację i podsumowanie samodzielnie przeprowadzonego projektu w ramach programu Erasmus+,
– rozwój osobisty uczestników projektu, poprzez zaangażowanie na każdym etapie realizacji projektu,
– zbudowanie nowej sieci partnerstw pomiędzy organizacjami uczestniczącymi w projekcie, opierającej się na aktywnym działaniu młodzieży zaangażowanej w projekt,
– promocja programu Erasmus+ wśród młodych ludzi oraz przekazanie szerokiemu gronu informacji o możliwościach jakie daje aktywne uczestnictwo w programie,
– stworzenie edukacyjnej gry planszowej, która zawierać będzie ciekawostki o każdym z krajów uczestniczących w wymianie,
– nagranie wideo-relacji z przeprowadzonej w trakcie wymiany wystawy kulturowej dla lokalnej społeczności oraz relacji wideo z działań w trakcie wymiany młodzieży,
– przygotowanie krótkich filmów dotyczących wpływu kontaktu między różnymi kulturami i współpracy międzynarodowej na rozwój Europy i tworzenie nowych inicjatyw odpowiadających na wyzwania, przed którymi staje świat.

Poprzez nasz projekt damy jego uczestnikom możliwość rozwoju horyzontów intelektualnych, kompetencji społecznych i osobistych. Chcemy, aby poprzez aktywne formy pracy budujące zaangażowanie młodzież poczuła się współodpowiedzialna nie tylko za rezultaty projektu, ale także wrażenia i doświadczenia, jakie wszyscy wyniosą z udziału w wymianie. Dzięki temu – poprzez szeroki wachlarz zastosowanych narzędzi charakterystycznych dla edukacji nieformalnej mamy nadzieję, że uczestnicy podniosą swoje kompetencje przede wszystkim w następujących obszarach: – porozumiewanie się w języku obcym – naszym głównym językiem w trakcie wymiany będzie język angielski. Wszyscy uczestnicy posługują się nim w stopniu co najmniej komunikatywnym. Każdy z uczestników będzie miał okazję podnieść swoje kompetencje językowe zarówno w trakcie zajęć jak i prywatnych rozmów z rówieśnikami.

The main theme of our project is culture and its impact on our societies, and it is through cultural activities that we will achieve our goals. During the project, we will not only focus on „traditional” cultural aspects, but we will also touch upon issues such as mass culture, its influence or the disappearance of traditions in favor of universal customs in the context of today’s times. By raising many topics, we hope to influence the participants as much as possible, and thus also in the long-term impact on integration between different countries in Europe.
The main activity that we plan to take is the youth exchange in Murzasichle on 2-9.08.2020. It will be attended by 40 young people from Poland, Lithuania, Greece and Romania aged 18-30, including adult leaders.

The main goals of the project:
– intercultural integration of young people through learning about the culture, art, tradition and history of other European countries,
– overcoming stereotypes rooted in culture and discovering similarities among the European Union countries,
– indication of common development paths and ways of integrating the participating countries,
– creating a platform for young people on which they can develop their skills and gain new life and professional experiences by organizing, coordinating and summarizing an independently carried out project under the Erasmus + program,
– personal development of project participants, through involvement at every stage of project implementation,
– building a new network of partnerships between the organizations participating in the project, based on the active action of the youth involved in the project,
– promotion of the Erasmus + program among young people and providing a wide range of information about the possibilities offered by active participation in the program,
– creating an educational board game that will contain interesting facts about each of the countries participating in the exchange,
– video recording of the cultural exhibition for the local community carried out during the exchange and video coverage of activities during the youth exchange,
– preparing short films about the impact of contact between different cultures and international cooperation on the development of Europe and creating new initiatives responding to the challenges facing the world.

Through our project we will opportunity for participants to develop their intellectual horizons, social and personal competences. We want young people to feel co-responsible not only for the results of the project, but also for the impressions and experiences that everyone will gain from participating in the exchange through active forms of work that build engagement. Thanks to this – through a wide range of applied tools characteristic of non-formal education, we hope that the participants will improve their competences primarily in the following areas: – communication in a foreign language – English will be our main language during the exchange. All participants use it at least at a communicative level. Each participant will have the opportunity to improve their language skills both during classes and private conversations with peers. Youth Exchange
it will also be a chance for participants to overcome communication barriers and motivate them to continue learning foreign languages. – IT competences – participants during the project will become familiar with the basic programs for preparing and presenting presentations, editing films, graphic programs (preparation of posters, leaflets and various materials necessary for the implementation of the project) and spreadsheets (preparing budget estimates and specific activities) . – learning to learn – each participant during the project will have the chance to discover their own way of learning best. By participating in individual classes and evaluations conducted in various forms, young people will have the opportunity to check which learning methods are best for them.